"မျှဝေသင်ယူ တို့အတူ" ပညာဒါန သင်တန်း

သတိပြုရန်စာရင်းပိတ်ပါပြီ။

Agree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။
သဘောတူပါသည်။

Disagree

အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုခဲ့၍လိုက်နာရန် သဘောမတူပါ။
သဘောမတူပါ။
သတိပြုရန်စာရင်းပိတ်ပါပြီ။